Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Rzeczone Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem , dystrybutorem i sprzedawcą jest Blixet Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu , ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 00000635976.

1.2 OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Blixet Sp. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu towaru lub usługi .

1.3 OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Blixet Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.blixet.pl

1.4 OWS są uregulowaniem umownym, wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług . Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

1.5 Postanowienia zawarte w rzeczonych warunkach ( OWS ) mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

1.6 Zmienione ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2
TERMINOLOGIA

Użyte w rzeczonych Ogólnych Warunkach Sprzedaży ( OWS ) określenia oznaczają:

2.1 Sprzedający – Blixet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8 , 41-208 Sosnowiec , NIP: 644-351-95-43, REGON: 365352220.

2.2 Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej .

2.3 Termin płatności – dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna do zapłaty

2.4 Towar – rzeczy ruchome, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.5 Usługi – usługi wydruku , serwisu, oraz inne dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.6 Zamówienie – wola zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

2.7 Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji , złożone kupującemu po otrzymaniu zamówienia wraz z określeniem, ceny towaru,
sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru , warunków płatności oraz innych dodatkowych ustaleń np. wydłużona gwarancja .

§ 3
PROCES SPRZEDAŻY

3.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem i zmianami zachodzącymi w branży technicznej oraz druku 3D.

3.2 Zamówienie od Kupującego powinno zwierać następujące dane:
– nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
– numer NIP lub odpowiednik,
– numer oferty Sprzedającego,
– określenie towaru lub usługi wraz z nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
– Ilość zamówionego towaru,
– termin realizacji zamówienia,
– miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru zgodnego z ustaleniami.

3.3 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail , listownie ). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

3.4 Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §3 ust.3.2 OWS. oraz
braku wpłaty ustalonych i wymagalnych w ofercie warunków płatności, takich jak zapłata za towar, usługę lub wpłata zaliczki na poczet zamówienia .

3.5 Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

3.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków, jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy związane z dostawą/transportem/produkcją, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe, pośredniej lub następczej szkody, takiej jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności w razie awarii , dostawy/odbioru urządzenia.
Szkody, której klient mógł uniknąć stosując się do informacji zawartych w instrukcji obsługi oraz przekazanych podczas szkolenia . Szkody powstałej podczas pracy urządzenia pozostawionego bez
nadzoru. Jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku wykorzystywania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem w szczególności do produkcji końcowego produktu lub półproduktu , Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody .

§ 4
INNE USTALENIA

4.1 W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

4.2 Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

4.3 Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) w oparciu o regułę CPT (Carriage Paid To ) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§ 5
PŁATNOŚCI

5.1 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze .

5.2 Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze lub dzień zapłaty gotówką.

5.3 W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.

5.4 Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może
uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
5.5 Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

5.6 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6
DOSTAWY

6.1 Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane
działaniem operatora logistycznego ( spedytora ).

6.2 Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6.3 Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nieprzyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania .

6.4 Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 14 lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 3 ust 3.5

6.5 Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, oraz sporządzić protokół uszkodzenia produktu przy odbiorze Towaru przewoźnikowi, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 7 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7
PRAWO WŁASNOŚCI

7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz
innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

7.2 Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.

7.3 W przypadku zajęcia towaru, stanowiącego własność Sprzedającego, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje, o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8
GWARANCJA

8.1 Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może zostać przedłużona na dodatkowych warunkach .

8.2 Wzór gwarancji jest dostępny na życzenie klienta do wglądu w siedzibie Blixet Sp. z o.o. lub może zostać przesłany drogą mailową .

§ 9
DANE OSOBOWE

9.1 Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

9.2 Kupujący nie może, bez zgody Sprzedającego, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą
handlową.

§ 10
PODSUMOWANIE

10.1 Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.

10.2 Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy KodeksuCywilnego.

10.4 Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

10.5 Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku możliwości polubownego
załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego .

10.6 W zakresie wykraczającym poza uregulowania zawarte w OWS wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w rozumieniu art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. OWS wyłączają
stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów