INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


blixet

WSTĘP

 1. Firma BLIXET sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, Wspólna 3,  41-200  Sosnowiec będąca producentem drukarek 3D  BLIXET posiadająca stronę internetową www.blixet.pl (zwana dalej BLIXET ) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.
 2. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
 3. BLIXET jest administratorem Państwa danych osobowych jako naszych Klientów. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodnie z nimi, a w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest BLIXET Sp. z o.o. ul.  Wspólna 3 41-200 Sosnowiec, Polska, KRS 00000635976, NIP 6443519543, REGON 36535222.

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec,  lub email: biuro@blixet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez BLIXET polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia obrotu gospodarczego.

CEL I PODSTAWA WYKORZYSTWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umów handlowych oraz w trakcie ich trwania wykorzystujemy w następujących celach: – zawarcia i wykonania łączącej strony umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna art.6 ust. 1 b RODO, w skrócie zwana „wykonaniem Umowy”), – wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, m.in.: wystawiania oraz przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w celach marketingowych produktów i usług, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą.

DANE OSOBOWE

 1. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu zamówienia (lub innej ustalonej przez strony formie).
 2. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, możemy wejść w posiadanie innych Państwa danych. Ich pojawienie się u nas jest konsekwencją rodzaju świadczonych usług z których Państwo korzystają i ich technicznego działania.
 3. BLIXET udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej BLIXET, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby BLIXET mógł tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo zamówić dodatkowe usługi lub towary lub skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd umową.
 2. Jeśli będzie to wymagać wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy,  o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych.
 3. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom BLIXET kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez BLIXET produktów, jak również w celach statystycznych.

DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

 1. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać informacje dotyczące Państwa i pochodzące z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji  o kondycji gospodarczej przedsiębiorstw w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa nasz prawnie uzasadniony interes).

CZY PAŃSTWA DANE TRAFIĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających dla Państwa istotny skutek w następujących sytuacjach: – w przypadku zalegania przez Państwa z zapłatą możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub zablokowaniu możliwości korzystania przez Państwa z naszych usług, niezależnie od wysokości i okresu zadłużenia, – celem wykrywania ewentualnych nadużyć przy korzystaniu z naszych usług niezgodnych z Regulaminem Serwisu i reagowaniu na nie podejmujemy automatyczne decyzje o ograniczeniu lub blokowaniu dostępu do świadczonych usług.
 2. Mogą wówczas zakwestionować Państwo taką decyzję i wówczas będzie ona indywidualnie rozpatrywana przez naszą Firmę. Do podjęcia automatycznych decyzji wykorzystujemy informacje o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przez BLIXET przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w punktach powyżej.

PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@blixet.pl – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wspólna 3,
  41-200 Sosnowiec.
 3. Celem uzyskania całkowitej pewności że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

PRAWO SPRZECIWU

 1. Niezależnie od praw wymienionych powyżej przysługuje Państwu możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 2. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 3. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.
 4. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy że istnieją: a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZGODA

 1. W przypadku gdy użycie posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu BLIXET, możemy zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych.
 2. Taka zgoda może umożliwić udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie.
 3. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, co nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

SKARGA

W myśl obowiązujących przepisów mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.